Zoeken

Kwaliteit

Op onze school maken wij gebruik van de enquêtes van kwaliteitscholen. Deze gebruiken wij ook om verantwoording te geven over de tevredenheid bij ouders en leerlingen over onze school via vensters voor verantwoording (ter inzage via www.scholenopdekaart.nl), een project van de VO-raad, waarbij alle cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs (VO) wordt verzameld in één systeem. Het gaat om cijfers over doorstroom, examenresultaten, klassengrootte, financiën en resultaten van onderzoeken onder leerlingen en ouders naar bijvoorbeeld veiligheid, sfeer, begeleiding. Het resultaat is een genuanceerd, compleet en actueel beeld van het onderwijs. Al die gegevens zijn te vinden op www.scholenopdekaart.nl. Op deze site is het ook mogelijk om verschillende scholen met elkaar te vergelijken.
In principe wordt elk jaar onder leerlingen en ouders van de derde klassen eenmalig een enquête afgenomen.

Onderwijsinspectie

Zoals elke school, staat ook het Kaj Munk College onder toezicht van de Inspectie van het Onderwijs. De onderwijsinspectie bewaakt de kwaliteit van het onderwijs. Zij beoordeelt onder andere de doorstroom, examenresultaten, of de school de wettelijke voorschriften naleeft en of er voldoende aan kwaliteitszorg wordt gedaan. Scholen waarin de inspectie vertrouwen heeft, staan onder basistoezicht (groen). Dit is het geval bij het Kaj Munk College. Scholen waarbij de inspectie reden voor zorg heeft, komen onder verscherpt toezicht. Op onderwijsinspectie.nl zijn altijd de laatste bevindingen van de inspectie over een school te vinden.

Klankbordgroepen

De klankbordgroep met ouders is bedoeld om te toetsen of wij als school ook daadwerkelijk doen wat we beloven om zo de kwaliteit van de school blijvend te bewaken. De klankbordgroep komt vier keer per jaar samen. De data van de bijeenkomsten worden in de loop van het jaar bekend gemaakt. Tijdens de bijeenkomsten komen wisselende thema's aan bod. Centraal staat de vraag: "doen we wat we beloven?"
Aanmelden voor de klankbordgroep kan tijdens de ouderavond of via de teamleider.


Schooljaardocument

In het schooljaardocument wordt onder andere teruggeblikt op het afgelopen schooljaar.

Medezeggenschap

Medezeggenschap

Onze school geeft ouders, personeel en leerlingen de ruimte om mee te denken over het schoolbeleid. Dat gebeurt via de medezeggenschapsraad (MR). Dit is een wettelijk verplicht orgaan, dat door de schoolleiding over allerlei schoolzaken wordt geraadpleegd. De MR heeft een belangrijke stem. In bepaalde (in de wet omschreven) gevallen is goedkeuring door de MR zelfs vereist voordat plannen van de schoolleiding kunnen worden gerealiseerd.

De MR bestaat uit twaalf leden: zes personeelsleden, drie ouders en drie leerlingen. In het schooljaar 2019 - 2020 hebben de volgende personen zitting in de MR:

- personeel: Aniek Heerink (plaatsvervangend voorzitter), Hanneke Hengst (secretaris), Jan Los, Dave van Ormondt, Chris Oskam (voorzitter), Machiel Postma,

- ouders: Arnaut Langeveld, Miriam Luijendijk-Van Leeuwen, Annelies Ruiterkamp-Bekman

- leerlingen: Tessa van den Haak (3V), Guuske Kouwenhoven (4V), Rosa Zuidam (4V)

 De MR vergadert ongeveer eens per zes weken over allerlei zaken die de school betreffen. MR-vergaderingen zijn openbaar. De vergaderingen vinden plaats in de avonduren, tussen 18.30 en 20.00 uur. Wil je meer informatie of wil je je aanmelden voor een vergadering? Mail dan naar mr@kajmunk.nl.

 Klik hiernaast voor alle vergaderdata: Vergaderdata MR 2019-2020.pdf

 Klik hiernaast voor het jaarverslag: Jaarverslag MR 2017-2018.pdf