Onderwijskwaliteit

Onderwijskwaliteit

Op onze school maken wij gebruik van de enquêtes van kwaliteitsscholen. Deze gebruiken wij ook om verantwoording te geven over de tevredenheid bij ouders en leerlingen over onze school. Op www.scholenopdekaart.nl, een project van de VO-raad, wordt alle cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs verzameld in één systeem. U kunt hier niet alleen de uitslagen van de tevredenheidsenquêtes inzien, maar ook doorstroomcijfers en examenresultaten bekijken en vergelijken.

lees meer

Onderwijsinspecte

Zoals elke school, staat ook het Kaj Munk College onder toezicht van de Inspectie van het Onderwijs. De onderwijsinspectie bewaakt de kwaliteit van het onderwijs. Zij beoordeelt onder andere de doorstroom, examenresultaten, of de school de wettelijke voorschriften naleeft en of er voldoende aan kwaliteitszorg wordt gedaan. Scholen waarin de inspectie vertrouwen heeft, staan onder basistoezicht (groen). Dit is het geval bij het Kaj Munk College. Scholen waar de reden tot zorg is, komen onder verscherpt toezicht. Op www.onderwijsinspectie.nl staan altijd de laatste bevindingen over een school.

Klankbordgroep

De klankbordgroep met ouders is bedoeld om ouders te betrekken bij ons onderwijs. Tijdens de bijeenkomsten komen wisselende thema’s aan bod, denk bijvoorbeeld aan mobiele telefoonbeleid. Als school kunnen wij dan nog beter geïnformeerd beslissingen nemen. Ook toetsen wij via klankbordbijeenkomsten of wij als school ook echt doen wat we beloven. De klankbordgroep komt een paar keer per jaar samen. De data van de bijeenkomsten worden in de loop van het jaar bekend gemaakt.  Ouders met belangstelling kunnen zich tijdens de ouderavond of via de teamleider aanmelden voor de klankbordgroep.