Privacy Policy

Privacyverklaring Kaj Munk College

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 7 oktober 2019

PRIVACY

Uw privacy is voor het Kaj Munk College van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens verwerken die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden. Als een wijziging plaatsvindt, zullen wij dit duidelijk melden. Wij raden u aan dit document regelmatig te raadplegen.

WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ

Wij verwerken uw gegevens en die van uw kind voor het geven van onderwijs, het nakomen van een wettelijke plicht en om te zorgen voor de veiligheid van leerlingen en medewerkers van Het Kaj Munk College. In het kader hiervan verwerken wij in ieder geval de volgende persoonsgegevens van u en/of uw kind:

 • NAW-gegevens;
 • Contactgegevens;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Geslacht;
 • Foto’s en video’s, indien er toestemming is gegeven;
 • Camerabeelden;
 • Schoolgegevens en studievoortgang;
 • Gegevens omtrent het welzijn van de leerling (incl. medische gegevens op eigen verzoek);
 • Gegevens verzameld uit cookies (IP-adres en type apparaat) – zie Cookieverklaring;
 • Overige persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt via de website;
WAAROM WIJ UW GEGEVENS OF DE GEGEVENS VAN UW KIND VERWERKEN

Wij mogen alleen de persoonsgegevens verwerken die wij nodig hebben. Dit betekent dat wij van tevoren een doel en een rechtmatige grondslag moeten vaststellen. Wij verwerken uw persoonsgegevens en de gegevens van uw kind voor de volgende doeleinden:

 • Het geven en organiseren van onderwijs: In Principe valt hier alles onder waardoor wij ervoor kunnen zorgen dat wij uw kind van goed onderwijs kunnen voorzien. Denk aan:
 • Het identificeren en inschrijven van leerlingen;
 • De studievoortgang bijhouden;
 • Verzuimregistratie van leerlingen bijhouden;
 • Voldoen aan onze wettelijke plicht – sommige gegevens verwerken wij omdat wij dat wettelijk verplicht zijn. Denk daarbij aan:
  • Voldoen aan belastingwetgeving
  • Voldoen aan de vraag gegevens te verstrekken aan overheidsinstellingen
DE GRONDSLAGEN VOOR HET VERWERKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij verwerken uw gegevens/de gegevens van uw kind alleen op basis van een van de volgende grondslagen:

 • De uitvoering van de onderwijsovereenkomst die we hebben gesloten;
 • De wettelijke verplichting om bepaalde gegevens te verzamelen en te bewaren;
 • Een gerechtvaardigd belang waarbij we een afweging maken tussen het belang van de school en het belang van u of uw kind;
 • Vitaal belang in levensbedreigende (nood)situaties. Dit is een uitzonderingssituatie;
 • Toestemming voor bijvoorbeeld het maken van foto’s. Indien uw kind onder de 16 is, kan u daar als ouder toestemming voor geven.
BEWAARTERMIJNEN

De door ons verzamelde persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan voor bovenstaande doeleinden noodzakelijk is en conform de wettelijke bewaartermijnen.

WIE ONTVANGEN UW PERSOONSGEGEVENS OF DE PERSOONSGEGEVENS VAN UW KIND

Wij geven uw persoonsgegevens of de persoonsgegevens van uw kind niet zonder reden door aan derden. De volgende partijen ontvangen in ieder geval uw gegevens of de gegevens van uw kind:

 • Magister;
 • Leerplichtinstantie;
 • DUO (Ministerie van Onderwijs);
 • Schoolarts; en
 • GGD;
 • Andere onderwijsinstellingen.

Met deze partijen hebben wij, indien wettelijk verplicht, een verwerkersovereenkomst of datauitwisselovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst hebben wij afgesproken met welke doeleinden deze gegevens gebruikt mogen worden en op welke manier uw gegevens adequaat worden beveiligd.

BEVEILIGING

Het Kaj Munk College vindt de beveiliging van persoonsgegevens belangrijk. Wij zorgen dat uw gegevens of de gegevens van uw kind bij ons goed beveiligd zijn en passen de beveiliging steeds aan indien nodig.

UW RECHTEN

Wanneer wij uw gegevens of de gegevens van uw kind verwerken, heeft u verschillende rechten waar u een beroep op kunt doen:

 • Recht op inzage: het recht om de persoonsgegevens in te zien;
 • Recht op rectificatie: het recht om de persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen, bijvoorbeeld indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Recht van bezwaar: u kunt in sommige gevallen bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens;
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken persoonsgegevens te verwijderen;
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht om de persoonsgegevens te laten overdragen in een digitaal leesbaar standaardformaat naar een derde partij;
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken;
 • De mogelijkheid om toestemming in te trekken, wanneer persoonsgegevens verwerkt worden op basis van uw toestemming.

Een aantal van deze rechten kunt u als ouder/verzorger zelf uitoefenen in uw account op Magister. Overige verzoeken kunt u indienen via het Kaj Munk College. De contactgegevens zijn te vinden onderaan deze privacyverklaring. Wij zullen binnen één maand op uw verzoek reageren. Bij een verzoek kunnen wij uw identiteit controleren, zodat wij zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

KLACHT INDIENEN

Als u vindt dat wij uw persoonsgegevens niet op de juiste manier verwerken, dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. Deze persoon controleert of uw school zich aan de privacywetten houdt.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de wettelijke toezichthouder. Deze toezichthouder is in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens.

CONTACTGEGEVENS

Kaj Munk College

Kajmunkweg 3

2131 RV Hoofddorp

Voor algemene vragen en verzoeken omtrent privacy kunt u mailen naar: gegevensbescherming@iris-cvo.nl.

Onze Functionaris Gegevensbescherming is te bereiken via: scholen@ictrecht.nl